Capitolul I.

Generalități

Art. 1

Scopul procedurii este de a asigura o abordare coerentă și o soluționare unitară, la nivelul tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ( în continuare OAMGMAMR ), a:

 1. cererilor de suspendare, respectiv de retragere a calității de membru;

 2. situațiilor de suspendare, respectiv de retragere a calității de membru ca sancțiune disciplinară;

 3. situațiilor specifice, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), care pot conduce la suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2

Președintele filialei OAMGMAMR răspunde de implementarea acestei proceduri și de comunicarea acesteia membrilor filialei, prin consilierii județeni și secretariatul filialei.

 

Capitolul II.

Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR

Art. 3

Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situații:

 1. Concediu de maternitate;

 2. Concediu pentru creșterea copilului de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 3. Concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta are o durată mai mare de 6 luni;

 4. Concediu paternal;

 5. Șomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata șomajului;

 6. Rezidență temporară pe teritoriul altei țări, dacă depășește 6 luni;

 7. Alte motive obiective, care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Art. 4

 1. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați;

 2. Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în Anexa 1 și va fi însoțită de:

  1. Certificatul de Membru și Avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original,

  2. copii ( în conformitate cu originalul ) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calității de membru la cerere ( documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de șomaj, dovada rezidenței în altă țară, etc. ).

 1. Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

 2. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizația de membru datoratăpână la data cererii;

 3. În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de suspendare, președintele filialei decide apobarea sau respingerea acesteia și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 5

 1. Suspendarea intră în vigoare și produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare.

 2. Încetarea suspendării la cerere a calității de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmit conform modelului prevăzut în Anexa 2, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar precum și certificatul de sănătate fizică și psihică, aflate în termen de valabilitate.

 3. Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru cu cel puțin 5 zile anterior datei la care aceasta urmează să-și reia activitatea profesională

 

CAPITOLUL III.

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

Art. 6

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR, are loc în următoarele situații:

 1. Prin hotărâre a Consiliului Național al OAMGMAMR;

 2. Prin hotărâre a Consiliului Județean, respective a Consiliului Municipiului București în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;

 3. Prin decizie a Biroului Consiliului Județean, respective a Biroului Consiliului Municipiului București în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă de 6 luni.

 4. Ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei;

Art. 7

 1. Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul Național al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

  1. Ca sancțiune disciplinară, în condițiile prevăzute de art. 62, alin. (3), lit. c din OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalis, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobat prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Pe durata stării de incompatibilitate

 1. Hotărârea Consiliului Național prin care se decide suspendarea calității de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparține membrul respective, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

 2. Președintele filialei județene /a Municipiului București al OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înștiințarea persoanei în cauză, solicitându-i să depună la filială Certificatul de membru și Avizul de liberă practică ( dacă este cazul ) în original;

 3. Președintele filialei județene /a Municipiului București al OAMGMAMR va înștiința Direcția de Sănătate Publică județeană /a Municipiului București și angajatorul unde membrul sancționat își desfăsoară activitatea și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 8

 1. Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent se va face prin hotărâre a Consiliului Județean / al Municipiului București al OAMGMAMR.

 2. Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Art. 9

 1. Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului Județean /al Municipiului București al OAMGMAMR.

 2. Suspendarea calității de membru încetează la data achitării cotizației restante.

Art. 10

În cazul în care suspendarea calității de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanțelor judecătorești, pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei va a fi adusă la cunoștința Biroului Executiv al OAMGMAMR, Direcției de Sănătate Publică județene / a Municipiului București și angajatorului membrului respectiv, de către președintele filialei.

Art.11

Membrul OAMGMAMR, suspendat în una din situațiile prevăzute la art. 6 este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este, Certificatul de Membru și Avizul de Liberă Practică ( dacă este cazul ) în original.

Art. 12

 1. Pe durata suspendării calității de membru al OAMGMAMR se suspend toate obligațiile și drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

 2. Pe perioada suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea obligația de plată a cotizației și nu va fi obligat să efectueze numărul annual de credite stabilite de Consiliul Național al OAMGMAMR.

 3. Pe durata suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical generalist, moașaă și asistent medical.

 

Capitolul IV.

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

Art. 13

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

 1. La cerere, prin renunțarea la calitatea de membru;

 2. Prin decesul membrului OAMGMAMR;

 3. Prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să-și mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării;

 4. Prin hotărâre a Consiliului Național de retragere a calității de membru, ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare;

 5. Prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive.

Art. 14

 1. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitătea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați;

 2. Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în Anexa 3 de renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR și va fi însoțită de Certificatul de Membru și Avizul de liberă practică ( dacă este cazul ) în original. În cazul renunțării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunțare va fi însoțită de o copie a deciziei de pensionare.

 3. Cererea de renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

 4. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care care doresc să renunțe la calitatea de membru trebuie să fie la zi cu plata cotizației de membru;

 5. În termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de renunțare la calitatea de membru al OAMGMAMR, președintele filialei va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art.15

 1. Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR prin care se decide retragerea calității de membru al OAMGMAMR, pentru abaterile disciplinare prevăzute de OUG 144/2008 și de Statutul OAMGMAMR, vor fi transmisă filialei OAMGMAMR unde este înregistrat membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

 2. În situația prevăzută la alin. (1), filiala va înștiința persoana în cauză, solicitându-i să depună la filială Certificatul de Membru și Avizul de liberă practică ( dacă este cazul ) în original și va înștiința Direcția de Sănătate Publică județeană / a Municipiului București și angajatorul unde membrul sancționat își desfășoară activitatea.

 3. În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii menționate la alin. (1), președintele filialei OAMGMAMR, va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 16

 1. În cazul în care retragerea calității de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanțelor judecătorești, pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei va a fi adusă la cunoștința Biroului Executiv al OAMGMAMR, Direcției de Sănătate Publică județene / a Municipiului București și a angajatorului membrului respectiv de către președintele filialei OAMGMAMR.

 2. Președintele filialei OAMGMAMR va solicita membrului OAMGMAMR sancționat să depună la filială Certificatul de membru și avizul de liberă practică în original și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 17

 1. Retragerea calității de membru al OAMGMAMR sau renunțarea la această calitate de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

 2. Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistrați și care va conține: certificatul de cazier judiciar și certificatul de sănătate fizică și psihică în original și în termen de valabilitate, copii ale documentelor personale și profesionale actualizate și vor achita o taxă de reînscriere în cuantumul stabilitt prin hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR.

 3. Membrii reînscriși vor primi un certificat de membru care va păstra seria și numărul certificatului inițial (pe care poate fi menționată data reînscrierii în loc de data primei înregistrări)

Art. 18

 1. Filialele județene / a Municipiului București a OAMGMAMR vor publica pe site-ul propriu, lista nominală a membrilor suspendați sau înpotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum și a membrilor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea. Lista va cuprinde următoarele informații: numele și prenumele, profesia și ultimul loc de muncă.