CAPITOLUL I TERMENI ȘI DEFINIȚII

Art.1. Educație medicală continuă, denumită în continuare EMC, este  întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare, și care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale deja acumulate, îmbunătățirea celor deja existente și însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesiei.
Art.2. Forma de EMC este activitatea teoretică și/sau practică ce are ca scop învățarea.
Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.
Art.4. Formele de EMC creditate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au ca scop dezvoltarea profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR.

CAPITOLUL II FORME DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art. 5. Formele de EMC care pot fi creditate sunt:
a. Forme de învățământ postuniversitare:

 • masterat;
 • doctorat.

b. Forme de învățământ/perfecționare postbază:

 • cursuri de specializare;
 • cursuri pentru dobândirea de competențe noi;
 • gradul principal;
 • cursul de formatori sau de formare de formatori.

c. Alte forme de educație medicală continuă

 • cursuri de EMC;
 • ateliere de lucru;
 • stagii practice;
 • școli de vară.

d. Forme de educație medicală continuă la distanță (EMCD):

 • cursuri on-line.

e. Manifestări științifice

 • congrese științifice i;
 • conferințe științifice ii;
 • simpozioane științificeiii;
 • mese rotunde iv.

f. Publicare de materiale științifice medicale

 • autor/co-autor de articole pentru publicații medicale;
 • autor/co-autor de capitole de carte sau cărți precum monografii, tratate, manuale medicale, editare de carte medicală;
 • autor/co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

g. Abonamente la publicații științifice de specialitate creditate
h. Cercetare și elaborare de proiecte științifice

 • elaborarea de proiecte profesionale;
 • coordonarea de proiecte profesionale.


CAPITOLUL III – CONDIȚII GENERALE DE CREDITARE

Art. 6.  Pentru a fi creditate, formele de educație medicală continuă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să aibă un conținut profesional/stiințific;
să utilizeze metode și mijloace de formare pentru adulți care să ducă la creșterea nivelului de pregătire teoretică și la îmbunătățirea deprinderilor practice  necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist/moașă/asistent medical;
acreditarea/reacreditarea prealabilă a furnizorului de cursuri EMC.

Art.7. Numărul de credite acordat fiecărei forme de EMC este stabilit prin prezentele norme, în funcție de criteriile de creditare specifice fiecărei forme.

CAPITOLUL IV REGULI DE CREDITARE PENTRU FIECARE FORMĂ DE EMC

Art.8. Regulile de creditare pentru formele de învățământ postuniversitar sunt:
a. Criterii  de creditare:
Beneficiază de credite EMC deținătorul unei diplome de master, respectiv de doctor, emise de Ministerul Educației Naționale,  a cărui programă de pregătire pentru obținerea masteratului/doctoratului a avut o temă relevantă pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical;
Creditele se acordă pentru anul în care a fost obținută diploma, o singura dată, la prezentarea documentului.
b. Numărul de credite:
obținerea titlului de master - 40 credite;
obținerea titlului de doctorat – 50 credite.

Art.9. Regulile de creditare pentru formele de învățământ/perfecționare postbază sunt:
a. Criterii  de creditare:
Se creditează obținerea unor titluri/certificări profesionale obținute prin forme de pregătire acreditate de Ministerul Sănătății sau de Autoritatea Națională pentru Calificări  în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
Creditele se acordă pentru anul în care a fost obținut titlul/certificatul, o singura dată, la prezentarea documentului.
b. Numărul de credite:
Obținerea unei specializări -  30 credite;
Obținere competențe – 20 credite;
Grad principal – 10 credite;
Obținerea titlului de formator sau de formare de formatori  - 20 credite.

Art.10. Regulile de creditare pentru alte forme de educație medicală:

10.1 Reguli de creditare pentru cursuri:
a. Criterii  de creditare:
Cursurile cu teme de specialitate pot avea:
Teme obligatorii: Cursul de resuscitare cardiorespiratorie (obligatoriu o dată la cinci ani);
Teme recomandate: cursuri cu teme din diferite specialități și domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și  de asistent medical (lista de teme recomandate este propusă și actualizată periodic de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă a OAMGMAMR);
Teme la alegerea filialei stabilite în urma identificării   nevoilor de învățare la nivel de județ.
Numărul maxim de ore de curs pe zi, 6 ore;
Pentru cursurile teoretice grupa de cursanți poate fi de maxim 50 persoane;
Pentru cursurile cu aplicație practică (inclusiv cele de resuscitare) grupa de cursanți poate fi de maxim 20 de persoane.
b. Numărul de credite:
Pentru 1 oră de curs se acordă 1 credit;
Pentru cursurile teoretice, fără aplicații practice, se acordă maxim 15 credite;
Pentru cursuri cu aplicații practice se acordă maxim 18 credite.

10.2 Reguli de creditare pentru ateliere de lucru/practică:
a. Criterii  de creditare:
Grupa de cursanți pentru un atelier poate fi de maxim 15 persoane.
Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.
b. Numărul de credite:
Pentru 1 zi (6 ore) de atelier de lucru/practica se acordă 6 credite;
Nici un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

10.3 Reguli de creditare pentru stagii practice:
a. Criterii  de creditare:
Stagiile practice pot fi:
Stagiile organizate în vederea obținerii de atestate de studii complementare. v
b. Numărul de credite:
Pentru stagiile organizate în vederea obținerii de atestate de studii complementare se acordă un număr de 10 de credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedește că a fost efectuată (maxim 20 de credite/an);
Pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporțional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite/săptămână);
Participarea la stagii practice în străinătate creditate de o societate sau de un organism profesional internațional este creditată cu numărul de credite, conferite de organismul internațional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical.
Creditele se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregatire practică, în care se menționează locul de desfășurare și durata acestuia.

10.4 Reguli de creditare pentru școlile de vară (iarnă)
a. Criterii  de creditare:
Tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.
b. Numărul de credite:
Pentru 1 zi de activitate de lucru/practică se acordă 3 credite.

Art.11.  Educație medicală continuă la distanță (EMCD)
Considerații generale:
Programele de EMCD on-line se vor organiza inițial ca programe pilot pentru asistenții medicali din filialele București și Cluj, după prezentarea acestora în cadrul Biroului Executiv;
Rezultatele programelor pilot vor fi analizate de CNEMC și BEX, și vor contribui la modificarea/completarea prezentelor Norme;
Ulterior pot fi extinse la nivelul OAMGMAMR, la solicitarea filialelor interesate.

Art.12. Regulile de creditare pentru  manifestări știintifice organizate de filiale ale OAMGMAMR sau de alți organizatori în colaborare cu filialele:
a. Reguli generale:
Cererea de creditare a manifestărilor știintifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puțin 20 zile înaintea începerii programului (anexa 2);
Cererea de creditare a manifestărilor știintifice naționale și internaționale organizate de alte entități juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de către reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul căreia se va desfașura evnimentul, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului (anexa 2);
La cerere se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locul, numele și titlul științific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinței. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există;
Președintele filialei avizeaza cererea conformă normelor și o transmite mai departe CNEMC, spre creditare;
Președintele filialei își asumă responsabilitatea monitorizării manifestărilor științifice desfășurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, precum și gestionarea eliberării și înregistrării certificatelor pentru asistenții participanți la eveniment;
O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări științifice sau publicată;
Participarea la manifestări științifice internaționale creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internațional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul european sau internațional.
b. Numărul de credite:
Simpozioanele, conferințe locale/județene: 0,75 credite/oră;
Simpozioanele, conferințe naționale/internaționale: 1 credit/oră;
Congrese: 1 credit/oră;
Mese rotunde: 0.5 credite/oră (maxim 6 ore);
Autorii lucrărilor prezentate la manifestări științifice vor primi un număr de credite înmulțit cu 1,5 față de participantul simplu;
Coautorul (maxim 3 coautori) va primi un număr de credite înmulțit cu 1,25 față de participantul simplu.

Art.13. Regulile de creditare pentru publicare de materiale științifice medicale sunt:
a.  Criterii de creditare:
Un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.
b. Numărul de credite:
Pentru autor de articole publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR și articole publicate pe site-urile filialelor  OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol;
Pentru autor de articole publicate  în reviste de specialitate în altă țară se acordă 30 credite;
Pentru autor de capitole în cărți  de specialitate se acordă 30 de credite;
Pentru autor de carte sau monografie medicală se acordă 100 de credite pentru o carte;
Pentru autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite pentru o carte;
Coautorii primesc jumatate din numărul de credite acordate autorilor;
Pentru redactor-șef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Art.14. Regulile de creditare pentru abonamente la publicații științifice creditate sunt:
a. Criteriile de includere a publicațiilor pe lista publicațiilor creditate de CNEMC sunt următoarele:
Periodicitatea apariției; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puțin 4 numere pe an;
Obligativitatea înscrierii în publicație a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);
Conținut științific de specialitate obligatoriu;
Să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară;
Consiliul editorial sau colectivul redacțional să includă profesiniști din domeniul medical;
Înscrierea pe lista publicațiilor creditate de OAMGMAMR se face în baza cererii de creditare prevăzută în anexa 4;
Lista publicațiilor creditate va fi publicată pe site-ul OAMGMAMR.
b. Numărul de credite stabilit pentru abonamente la publicațiile medicale:
Revista națională de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA -  9 credite/abonament anual
Alte reviste naționale/internaționale de specialitate și/sau alte publicații – 5 credite.
Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicații care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite.

Art. 15. Regulile de creditare pentru elaborarea și coordonarea de proiecte de cercetare
Creditarea pentru elaborarea și coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de catre CNEMC pentru fiecare caz în parte în funcție de importanța proiectului și partea de contribuție a solicitantului creditării.

CAPITOLUL V – CERTIFICAREA CURSURILOR/MANIFESTĂRILOR ȘTIINTIFICE ȘI EVIDENȚA CREDITELOR

Art.16. Certificarea cursurilor/manifestărilor științifice
a) Participanții la cursuri/manifestări științifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare științifică,  certificate de participare pe care se menționează tema cursului/manifestării, locul și perioada de desfășurare a acestuia/acesteia, numărul de credite;
b) Certificatele vor fi editate și înseriate la filială prin programul informatic al OAMGMAMR;
c) În cazul manifestărilor științifice organizate de alte entități juridice decât  OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de filială care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul căreia s-a desfășurat manifestarea);
d) Certificatele eliberate de filialele OAMGMAMR pentru participarea la  cursuri/manifestări științifice creditate de CNEMC, vor fi recunoscute de filialele în care participantul este membru.

Art 17.  Evidența creditelor obținute de membrii OAMGMAMR va fi ținută de filialele județene ale OAMGMAMR, prin înregistrare în Registrul Național Unic.

Art. 18. Totalizarea numărului de credite obținut se face la sfârșitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moașa/asistentul medical trebuie să facă dovada că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Național al OAMGMAMR, respectiv 30 credite.

Art.19.
a) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv și asistenții medicali nevăzători.
b) Din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puțin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri.

CAPITOLUL VI – RAPORTARE, MONITORIZARE

Art.20. Fiecare filială OAMGMAMR va trimite trimestrial către CNEMC un raport cu privire la cursurile desfășurate în trimestrul respectiv, care să conțină, pentru fiecare curs în parte:
- tema cursului;
- perioada de desfășurare;
- locul de desfășurare;
- numele lectorului/lectorilor;
- numărul participanților;
- dovada plății obligațiilor către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă.
(vezi anexa 6)

Art. 21. Raportarea se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

Art. 22. CNEMC va centraliza datele și va sesiza Biroului Executiv eventualele situații de nerespectare a prezentelor norme pentru luarea măsurilor de corectare care se impun.

Art. 23. CNEMC va întocmi și actualiza lunar registrul formatorilor acreditați, al cursurilor creditate și al publicațiilor creditate; datele  vor fi afișate pe site-ul OAMGMAMR.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Art.24. Începând cu 01.01.2015 creditele nu se mai reportează.

Art. 25. Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de CNEMC a OAMGMAMR, pe baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor științifice, care va fi înaintată de către președinții de filiale  comisiei, conform normelor de creditare.

Art. 26. Comisia Națională de Educație Medicală Continuă poate decide, în urma analizei cererilor de creditare (manifestări științifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional științific etc) oportunitatea creditării formelor de educație medicală continuă propuse.

Art. 27. Pentru cursuri, creditarea este valabila 12 luni de la data comunicării către filială. Valabiliatatea creditării poate fi prelungită la cererea filialei, înaintată Comisiei Naționale de Educație Medicală Continuă cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Art. 28. Furnizorii de EMC acreditați nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfașoară cursurile respective. Dacă la curs participă și membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de proveniență a participanților. În caz contrar, conducerea filialei, alta decât cea organizatoare a cursului,  poate refuza recunoașterea creditelor obținute, iar furnizorul riscă  pierderea acreditării.

Art.29. Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008.

Art. 30. Nerespectarea în mod repetat a prezentelor norme poate vea drept consecință sancționarea persoanelor responsabile (președintele de filială și șeful Comisiei de EMC județene) la propunerea BEX, cu aprobarea Consiliului Național.
Art. 31. Taxele de certificare/creditare, precum și limitele maxime referitoare la taxele de curs și cuantumul maxim de plată a lectorilor vor fi stabilite și reactualizate prin hotărâri ale Consiliului Național.
Art. 32. Prezentele norme întră în vigoare de la data de 1 mai 2014.