Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:

 • etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere

 • etapa a II-a - verificarea cunoștințelor prin test-grilă.

Conf. art. 18 din Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 la examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (1)

 • sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau sunt absolvenți cu diplomă/certificat de absolvire/licență sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituții de învățământ (liceu sanitar, școală postliceală sanitară, colegiu medical universitar sau facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe)

 • fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului;

 • în sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

 • exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienței profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfășurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracție de normă, în domeniul titlului de calificare și al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

 • au achitat suma de participare la examen

 • la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilitaților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie (2)

 • prevederile se aplică și în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii (3)

Conf. art. 19 din Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 la înscriere, candidatul depune un dosar care conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere, cu datele de contact ( cererea se completează la depunerea dosarului )

 • copier actului de identitate valabil până la data susținerii examenului

 • copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul“ pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar

 • copia atestatului de echivalare, după caz

 • în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate, însoțita de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaștere a calificării în România

 • adeverința eliberată de angajator din care să reiasă, după caz

 • experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) și asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S)

 • condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 18 alin. (2)

 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz

 • dovada plății sumei de participare la examen.

Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități

 • perioada de înscriere a dosarelor 1-15 Septembrie 2023

 • data desfășurării examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023.

Înscrierile la examen se face la sediul filialei Covasna, din Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr. 42, bl. 4, sc. C, ap. 3, după următorul program:

 • luni, joi între orele 11-17

 • marți, miercuri între orele 9-15

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO73RNCB0124120242380001 deschis la BCR, beneficiar OAMGMAMR FILIALA COVASNA, CUI 15407801.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2023”.

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2023/